โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตามรอยพ่อแบบพอเพียง

|