โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ประจำปี 2567

|