โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม