โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด และชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรม Big Cleaning Day (ครั้งที่ 5)

|

       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดทำ โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด และชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรม Big Cleaning Day (ครั้งที่ 5) ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ วัดหนองตาเมือง