แผนการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 วันที่ 10 พฤษภาคม ถึง 25 พฤษภาคม 2566

|