รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

|