เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

|