เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

|