เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

|