ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองตาเย็น-บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 11

|