รับโอนและย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 อัตรา

|