ผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติและมีผลระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป) เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ข้อ 7(2)

|