จ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค

|

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจ่ายน้ำอุปโภคลงถังประปาหมู่บ้านหนองเผาเต่า หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า