ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการ ซื้อโครงการจัดหาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังวนชลประทาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|