การกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

|