โครงการ/กิจกรรม

โครงการจิตอาสา พัฒนาวัด และชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

🌼เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่มเติม »