สปสช. อบต.หนองตาแต้ม

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🌸วันที่ 30 มกราคม 2567   

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

🏢วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 1/2566

          วันพฤหัสบดีที่

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองตาแต้ม ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านเพิ่มเติม »