งานกิจการสภา

เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »

เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »