ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

|

       ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2564