โครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป (อบรมการทำแซนวิชและสลัดโรล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|