โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองตาแต้มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด จัดกิจกรรม เมื่อวันที่  25 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม