โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

|

🌟เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567
          🍀นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม และเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้ได้แสดงความมีน้ำใจ และได้ทำกิจกรรมร่วมกันของคนในตำบลหนองตาแต้ม
          💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          💜Website : www.nongtataem.go.th
          📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
          ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)