โครงการนิเทศและติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปราณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

          วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี และเจ้าหน้าที่อำเภอปราณบุรี ออกนิเทศให้คำแนะนำส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปราณบุรี เพื่อติดตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม