โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง(พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ วัดหนองตาแต้ม