เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 

|