เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566

|