เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

|