รู้ทัน ป้องกันภัยร้าย PM 2.5

|

         ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5.) ในประเทศไทย ปัจจุบันยังมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ โดยมีสาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่า และพืชไร่ต่างๆ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศทำให้ฝุ่นละอองกระจายตัวในระดับต่ำ เกิดการสะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระต่อการดำรงชีพและสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ และคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง องค์การบริหารส่ว