รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต

|

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต