รายงานผลโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการแก่ประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|