รายงานผลโครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|