เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

|