เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

|