รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

|