ผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติและมีผลระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567(ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป) และถอนรายและระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2567 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป)

|