ประชุมคณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ พื้นที่ตำบลหนองตาแต้ม

|