วันเบาหวานโลก ปี 2566

|

📢ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          📌#วันเบาหวานโลก วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดประเด็นสารวันเบาหวานโลก คือ “Diabetes: Know your risk, Know your response เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน”

         🙋‍♀️ ประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองเบาหวานปีละ 1 ครั้ง ค่าระดับน้ำตาลในเลือดควรน้อยกว่า 100 มิลลิกรับมต่อเดซิลิตร หากตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรกและรักษาได้เร็ว จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้

         ☎️ ติดต่อสอบถาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 0-3265-1731-2 ต่อ 24