ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายใหม่ เดือน มกราคม 2567)

|