ประกาศขยายเวลาให้บริการประชาชน(ฝ่ายสวัสดิการสังคม) ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.30 น.

|