ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะหรือสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึง กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|