ถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป)

|