ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาแต้ม

|

🐶เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567
             🍀นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดวัดคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาแต้ม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
            🤝โดยได้รับความร่วมมือจาก ส.อบต.นฤมล ใกล้สว่าง ส.อบต.หมู่ที่ 1 ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
            💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            💜Website : www.nongtataem.go.th
            📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
            ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)