ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า

|

🐶เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
          🍀นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองมะค่า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
         💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
         💜Website : www.nongtataem.go.th
         📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
         ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)