ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

|

          วันที่ 16 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงให้กับบ้านผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในหมู่ที่ 1, 4, 7 และ 8