ฉีดพ่นยุงลาย

|

     วันที่ 9 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัย ณ บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ม.8 เเละ ม.12 เพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ