ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566

|

📣🙋‍♀️ประชาสัมพันธ์🙋‍♀️📣
📬จาก งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
🍀เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566 จำนวน 10 เรื่อง