การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม

|