การยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม เรื่อง  การยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566