การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

|

📣 ประชาสัมพันธ์จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด
               การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
               1. ปฏิบัติตนตามกฎหมายมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง
               2. ห้ามกระทำความผิดตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม (10รสขม)
               #ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ