การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 1/2566

|

          วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
          ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล ประธานคณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
          🤝จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุฯ ของ รพ.สต.บ้านหนองตาเมือง และ รพ.สต.บ้านห้วยแสลงพันธ์ จำนวน 43 ราย
          ✅โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2